ទំព័រវែងៗ

Jump to navigation Jump to search
បង្ហាញខាងក្រោមយ៉ាងច្រើន ៥០ លទ្ធផល ពី # ដល់ #៥០

មើល (មុន ៥០ | បន្ទាប់ ៥០) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)

 1. (ប្រវត្តិ) ‎a ‎[៧០៦៥៨ បៃ]
 2. (ប្រវត្តិ) ‎កណ្ដាល ‎[៦៥៩០៩ បៃ]
 3. (ប្រវត្តិ) ‎រាជ ‎[៤៦៣០៦ បៃ]
 4. (ប្រវត្តិ) ‎មហា ‎[៣៩០៣៩ បៃ]
 5. (ប្រវត្តិ) ‎ឧបសម្ព័ន្ធ:បទានុក្រម ‎[៣៨០៧២ បៃ]
 6. (ប្រវត្តិ) ‎ធម្ម ‎[៣០១២៤ បៃ]
 7. (ប្រវត្តិ) ‎ពុទ្ធ ‎[២៩៥៨២ បៃ]
 8. (ប្រវត្តិ) ‎A ‎[២៨៩៣៥ បៃ]
 9. (ប្រវត្តិ) ‎កង់ ‎[២៨៥០៧ បៃ]
 10. (ប្រវត្តិ) ‎Appendix:Months of the year ‎[២៦៧៧៦ បៃ]
 11. (ប្រវត្តិ) ‎អនុ ‎[២៦៥២៦ បៃ]
 12. (ប្រវត្តិ) ‎កញ្ចក់ ‎[២៦៣៣៤ បៃ]
 13. (ប្រវត្តិ) ‎មាត់ ‎[២៥១៩០ បៃ]
 14. (ប្រវត្តិ) ‎ឯក ‎[២៤៦៦៥ បៃ]
 15. (ប្រវត្តិ) ‎ឡាតាំង ‎[២៤១១៦ បៃ]
 16. (ប្រវត្តិ) ‎លោក ‎[២១៦៩០ បៃ]
 17. (ប្រវត្តិ) ‎កញ្ញា ‎[២១៤៣៣ បៃ]
 18. (ប្រវត្តិ) ‎Index:All languages ‎[២០៩៤៣ បៃ]
 19. (ប្រវត្តិ) ‎Appendix:Days of the week ‎[១៩៤៦៥ បៃ]
 20. (ប្រវត្តិ) ‎កញ្ជ្រោង ‎[១៩៣៧៥ បៃ]
 21. (ប្រវត្តិ) ‎ក្បាល ‎[១៩២២៦ បៃ]
 22. (ប្រវត្តិ) ‎បុព្វ ‎[១៨៨០៤ បៃ]
 23. (ប្រវត្តិ) ‎កោះ ‎[១៨៤៩១ បៃ]
 24. (ប្រវត្តិ) ‎ក្ដ ‎[១៨០១៥ បៃ]
 25. (ប្រវត្តិ) ‎ព្រហ្ម ‎[១៧៧៣១ បៃ]
 26. (ប្រវត្តិ) ‎មុខ ‎[១៦៧០៨ បៃ]
 27. (ប្រវត្តិ) ‎ស៊ី ‎[១៦៦៦៨ បៃ]
 28. (ប្រវត្តិ) ‎ការ ‎[១៦៦១៤ បៃ]
 29. (ប្រវត្តិ) ‎កូរ៉េ ‎[១៦៤៤០ បៃ]
 30. (ប្រវត្តិ) ‎សម ‎[១៦៤២៣ បៃ]
 31. (ប្រវត្តិ) ‎ត្រៃ ‎[១៦៣៧៧ បៃ]
 32. (ប្រវត្តិ) ‎k ‎[១៤៥៥៧ បៃ]
 33. (ប្រវត្តិ) ‎កុម្ភៈ ‎[១៤៤១២ បៃ]
 34. (ប្រវត្តិ) ‎កញ្ឆា ‎[១៣៨៧៩ បៃ]
 35. (ប្រវត្តិ) ‎កែវ ‎[១៣៨៧៤ បៃ]
 36. (ប្រវត្តិ) ‎អង្គ ‎[១៣៨៥៦ បៃ]
 37. (ប្រវត្តិ) ‎សមណ​សក្ដិ ‎[១៣៧៦១ បៃ]
 38. (ប្រវត្តិ) ‎ទឹក ‎[១៣៦៣២ បៃ]
 39. (ប្រវត្តិ) ‎ព្រៃធំ ‎[១៣២៩១ បៃ]
 40. (ប្រវត្តិ) ‎ប្រពន្ធ ‎[១២៨១៦ បៃ]
 41. (ប្រវត្តិ) ‎ข้าราชการ ‎[១២៥៦៣ បៃ]
 42. (ប្រវត្តិ) ‎ព្រះពុទ្ធសាសនា ‎[១២៤៣៥ បៃ]
 43. (ប្រវត្តិ) ‎ស្រី ‎[១២៤៣៣ បៃ]
 44. (ប្រវត្តិ) ‎ទូរទស្សន៍ ‎[១២៤០១ បៃ]
 45. (ប្រវត្តិ) ‎ភាសា ‎[១២៣៨១ បៃ]
 46. (ប្រវត្តិ) ‎កើត ‎[១២០៤៨ បៃ]
 47. (ប្រវត្តិ) ‎ជប៉ុន ‎[១១៩៧៤ បៃ]
 48. (ប្រវត្តិ) ‎expression ‎[១១៨៤០ បៃ]
 49. (ប្រវត្តិ) ‎បុញ្ញ ‎[១១៥៨០ បៃ]
 50. (ប្រវត្តិ) ‎វណ្ណ ‎[១១៥០៤ បៃ]

មើល (មុន ៥០ | បន្ទាប់ ៥០) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)