ឯកសារត្រូវការ

Jump to navigation Jump to search

ទិន្នន័យខាងក្រោមនេះត្រូវបានដាក់ក្នុងសតិភ្ជាប់ និង បានត្រូវបន្ទាន់សម័យចុងក្រោយនៅ ម៉ោង១៧:១២ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១។ ជាអតិបរមា លទ្ធផលចំនួន ៥០០០ អាចប្រើបាននៅក្នុងសតិភ្ជាប់។

The following files are used but do not exist. Files from foreign repositories may be listed despite existing. Any such false positives will be struck out. Additionally, pages that embed files that do not exist are listed in ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:ទំព័រទាំងឡាយដែលដាច់តំណភ្ជាប់.

បង្ហាញខាងក្រោមយ៉ាងច្រើន ៥០ លទ្ធផល ពី # ដល់ #៥០

មើល (មុន ៥០ | បន្ទាប់ ៥០) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)

 1. ឯកសារ:Wikipedia-logo.png‏‎ (៧៤៧ តំណភ្ជាប់)
 2. ឯកសារ:Redirectltr.png‏‎ (៣១ តំណភ្ជាប់)
 3. ឯកសារ:Edit-copy green.svg‏‎ (២៦ តំណភ្ជាប់)
 4. ឯកសារ:Redirect arrow without text.svg‏‎ (១៥ តំណភ្ជាប់)
 5. ឯកសារ:Ambox warning pn.svg‏‎ (១២ តំណភ្ជាប់)
 6. ឯកសារ:Accessories-text-editor.svg‏‎ (១០ តំណភ្ជាប់)
 7. ឯកសារ:Commons-logo.svg‏‎ (១០ តំណភ្ជាប់)
 8. ឯកសារ:Crystal Clear filesystem trashcan full.png‏‎ (១០ តំណភ្ជាប់)
 9. ឯកសារ:Application-certificate Gion.svg‏‎ (៩ តំណភ្ជាប់)
 10. ឯកសារ:At sign.svg‏‎ (៧ តំណភ្ជាប់)
 11. ឯកសារ:Crystal Clear action run.svg‏‎ (៧ តំណភ្ជាប់)
 12. ឯកសារ:Wikimedia-logo.svg‏‎ (៧ តំណភ្ជាប់)
 13. ឯកសារ:Wiktionary-logo.svg‏‎ (៧ តំណភ្ជាប់)
 14. ឯកសារ:Text-x-generic with pencil.svg‏‎ (៦ តំណភ្ជាប់)
 15. ឯកសារ:Wikimedia Community Logo.svg‏‎ (៦ តំណភ្ជាប់)
 16. ឯកសារ:Wikisource-logo.png‏‎ (៥ តំណភ្ជាប់)
 17. ឯកសារ:Wikisource-logo.svg‏‎ (៤ តំណភ្ជាប់)
 18. ឯកសារ:Wikispecies-logo.png‏‎ (៤ តំណភ្ជាប់)
 19. ឯកសារ:40 Asso di picche.jpg‏‎ (៣ តំណភ្ជាប់)
 20. ឯកសារ:41 Due di picche.jpg‏‎ (៣ តំណភ្ជាប់)
 21. ឯកសារ:42 Tre di picche.jpg‏‎ (៣ តំណភ្ជាប់)
 22. ឯកសារ:43 Quattro di picche.jpg‏‎ (៣ តំណភ្ជាប់)
 23. ឯកសារ:44 Cinque di picche.jpg‏‎ (៣ តំណភ្ជាប់)
 24. ឯកសារ:45 Sei di picche.jpg‏‎ (៣ តំណភ្ជាប់)
 25. ឯកសារ:46 Sette di picche.jpg‏‎ (៣ តំណភ្ជាប់)
 26. ឯកសារ:47 Otto di picche.jpg‏‎ (៣ តំណភ្ជាប់)
 27. ឯកសារ:48 Nove di picche.jpg‏‎ (៣ តំណភ្ជាប់)
 28. ឯកសារ:49 Dieci di picche.jpg‏‎ (៣ តំណភ្ជាប់)
 29. ឯកសារ:50 J di picche.jpg‏‎ (៣ តំណភ្ជាប់)
 30. ឯកសារ:51 Q di picche.jpg‏‎ (៣ តំណភ្ជាប់)
 31. ឯកសារ:52 K di picche.jpg‏‎ (៣ តំណភ្ជាប់)
 32. ឯកសារ:A morse code.ogg‏‎ (៣ តំណភ្ជាប់)
 33. ឯកសារ:Broom icon.svg‏‎ (៣ តំណភ្ជាប់)
 34. ឯកសារ:Edit-find-replace.svg‏‎ (៣ តំណភ្ជាប់)
 35. ឯកសារ:Example.png‏‎ (៣ តំណភ្ជាប់)
 36. ឯកសារ:Headset icon.svg‏‎ (៣ តំណភ្ជាប់)
 37. ឯកសារ:ICS Alpha.svg‏‎ (៣ តំណភ្ជាប់)
 38. ឯកសារ:Jolly Nero.jpg‏‎ (៣ តំណភ្ជាប់)
 39. ឯកសារ:Semaphore Alpha.svg‏‎ (៣ តំណភ្ជាប់)
 40. ឯកសារ:Wikibooks-logo.png‏‎ (៣ តំណភ្ជាប់)
 41. ឯកសារ:Wikinews-logo.png‏‎ (៣ តំណភ្ជាប់)
 42. ឯកសារ:Wikiquote-logo.png‏‎ (៣ តំណភ្ជាប់)
 43. ឯកសារ:Wikiversity-logo.svg‏‎ (៣ តំណភ្ជាប់)
 44. ឯកសារ:ឧទាហរណ៍.jpg‏‎ (៣ តំណភ្ជាប់)
 45. ឯកសារ:2rightarrow.png‏‎ (២ តំណភ្ជាប់)
 46. ឯកសារ:Asterisk.svg‏‎ (២ តំណភ្ជាប់)
 47. ឯកសារ:BTS Surasak Aug2014.jpg‏‎ (២ តំណភ្ជាប់)
 48. ឯកសារ:Blank vowel trapezoid.svg‏‎ (២ តំណភ្ជាប់)
 49. ឯកសារ:Commons-logo.png‏‎ (២ តំណភ្ជាប់)
 50. ឯកសារ:Fraktur letter A.png‏‎ (២ តំណភ្ជាប់)

មើល (មុន ៥០ | បន្ទាប់ ៥០) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)