លទ្ធផលស្វែងរក

  • --ទី២) មាន​២៨ ឬ ចួន​កាល​មាន ២៩ថ្ងៃ; ១២- មីនៈ ឬ មីន​រាសី “--ត្រី” (បារ. ម៉ារ្ស Mars –ទី ៣) មាន​៣១​ថ្ងៃ; ជា​មួយ​ឆ្នាំ​នៃ​សុរិយ​គតិ​មាន ៣៦៥ ថ្ងៃ ឬ​ចួន​កាល​មាន
    ៦គីឡូបៃ(៤៨៧ពាក្យ) - ម៉ោង១៨:២១ ថ្ងៃពុធ ទី១៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦
  • Faroese januar februar mars apríl mai juni Finnish tammikuu helmikuu maaliskuu huhtikuu toukokuu kesäkuu French janvier février mars avril mai juin Galician
    ២៦គីឡូបៃ(៩៤ពាក្យ) - ម៉ោង១៤:៥៦ ថ្ងៃអង្គារ ទី១២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦