បោះ​ឆ្នោត​សុវត្ថិភាព​ (SecurePoll)

Jump to navigation Jump to search

Below is the list of polls.

ឈ្មោះ កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើម កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់  
Test vote ម៉ោង១២:០០ ថ្ងៃពុធ ទី០៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០០៩ ម៉ោង១២:០០ ថ្ងៃសុក្រ ទី១០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០០៩
Wikimedia license update vote 2009 ម៉ោង១២:០០ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០០៩ ម៉ោង១២:០០ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី០៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០០៩
Wikimedia Board of Trustees Election, 2009 ម៉ោង១២:០០ ថ្ងៃអង្គារ ទី២៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០០៩ ម៉ោង២៣:៥៩ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី១០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០០៩
Wikimedia Board of Trustees Election, 2011 ម៉ោង០០:០០ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១១ ម៉ោង២៣:៥៩ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១១
Personal image filter referendum, 2011 ម៉ោង០០:០០ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១១ ម៉ោង២៣:៥៩ ថ្ងៃអង្គារ ទី៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១១
Wikimedia Foundation Elections 2013 ម៉ោង០០:០០ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី០៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៣ ម៉ោង២៣:៥៩ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៣