បញ្ហាការអនុញ្ញាត

Jump to navigation Jump to search

អ្នកគ្មានការអនុញ្ញាតឱ្យmerge usersទេ ដោយសារមូលហេតុដូចខាងក្រោម៖

សកម្មភាពដែលអ្នកបានស្នើសុំត្រូវបានហាមឃាត់។