ពីព្រោះ

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( និ. ; អា. និ. ) ព្រោះ, ព្រោះ​តែ, ហេតុ​តែ, ដ្បិត, ដ្បិត​តែ : បាន​ជា​ខ្ញុំ​ហ៊ាន​ឃាត់ ពីព្រោះ​មាន​បញ្ញត្តិ​ហាម​មិន​ឲ្យ​ចូល...។