ពួក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ខ្មែរ

ការបញ្ចេញសំលេង

អក្ខរាវិរុទ្ធ និងសទ្ទតា ពួក
buak
ឡាតាំងយានកម្ម puək
IPA (បមាណីយ) គន្លឹះ /puəʔ/


នាម

ពួក

  1. ( ន. ) បន, ចំនួន​គ្នា​ច្រើន​ដោយ​ឡែក​ផ្សេង​ៗ, ប្រជុំ​ដោយ​ក្រុម : នៅ​ដោយ​ពួក, កាន់​ពួក, លើក​គ្នា​ជា​ពួក ។ ពួក​ក្មេង បន​ក្មេង ក្មេង​ទាំងឡាយ ។ ពួក​ម៉ាក (ព. សា.) គូ​កន, មិត្រ, សំឡាញ់ ។ល។
  2. ( ន. ) ឈ្មោះ​ស្រុក​មួយ​ក្នុង​ខេត្ត​សៀមរាប ។
  3. genus, genre ផ្នែកសំខាន់នៃវគ្គីសាស្ត្រស្ថិតនៅបន្ទាប់ពីសន្តាន។ ឧ.សណ្ដែកបាយស្ថិតក្នុងពួក វីញ៉ា (vigna)។
  4. អតីតមឿងនៃខេត្តមហានគរ
  5. ឃុំនៃស្រុកពួក