ព្រឹក្ស

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ព្រឹក សំ.; បា. ( ន. ) (វ្ឫក្ស; រុក្ខ) ឈើ ។ ពាក្យ​នេះ ខ្មែរ​ច្រើន​ប្រើ​តែ​ដែល​ផ្សំ​ជា​បទ​សមាស​រៀង​ជា​ខាង​ចុង​នៃ​នាម​សព្ទ​ដែល​ជា​ឈ្មោះ​ឈើ​ផ្សេង​ៗ, ដូច​ជា កល្ប​ព្រឹក្ស, ជម្ពូ​ព្រឹក្ស, និគ្រោធ​ព្រឹក្ស, ពោធិ​ព្រឹក្ស ជាដើម (ម. ព. ទាំងនោះ) ។
  2. ភូមិនៃឃុំស្វាយទាប