ព្រុយ

ពីWiktionary

( កិ. វិ. ) រពុយ, គ្រឿន​ៗ​បន្ត​គ្នា : មេ​ភ្លៀង​ហើរ​ព្រុយ, មេ​អំបៅ​ហើរ​ព្រុយ គឺ​ហើរ​រពុយ ឬ​ហើរ​ពព្រុយ ។

( ន. ) សក់, រោម, សរសៃ, បន្ទោះ ដែល​លូត, លាស់, លយ វែង​ជាង​គេ : ព្រុយ​ក្ងោក, ព្រុយ​សំពត់, ព្រុយ​កន្ទេល ។