ព្រើត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. វិ. ) ដែល​ភ្ញាក់​ដូច​គេ​កន្ទ្រាក់ : ភ្ញាក់​ព្រើត; អរ​ព្រើត ។ ព្រើត​ព្រើម អរ​ខ្លាំង, រីករាយ​សប្បាយ​ខ្លាំង, ជ្រើម​ក្នុង​ចិត្ត​ព្រើត​ៗ ។