ព្រែ

ដោយWiktionary

( ន. ) សំពត់​សូត្រ​ដោយ​បែប : ព្រែ​លាត, ព្រែ​ផ្កា ។ សំពត់​អំបោះ​ដោយ​បែប​ក៏​ហៅ ព្រែ ខ្លះ​ដែរ ព្រែ​អំបោះ ។