ព្រៃចាស់

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ឃុំនៃស្រុកឯកភ្នំ
  2. ភូមិនៃឃុំព្រៃចាស់
  3. ភូមិនៃឃុំវិហារសួគ៌