ព្រះរាម

ដោយWiktionary

ងារស្ដេចត្រាញ់ដែលតាំងខ្លួនឯងជាធំ ដែលគេឃើញមានកើននៅសម័យស្រីសន្ធរ មានដូចជា ព្រះរាមជើងព្រៃ, ព្រះរាមបាទី, ព្រះរាមទ្រាំង, ព្រះរាមត្បូងឃ្មុំ, ព្រះរាមបាភ្នំ ។