ភត្តការ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ភ័ត-តៈកា បា. ( ន. ) (អ្នក​ធ្វើ​ភត្ត, អ្នក​ចម្អិន​ភត្ត, អ្នក​គ្រួ, ចុងភៅ; (រ. ស.) អ្នក​ពិសេស, ពួក​ពិសេស, បើ​ស្ត្រី​ជា ភត្ត​ការិកា ឬ ភត្ត​ការិនី ។ ភត្តការី