ភត្តុទេ្ទសកៈ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ភ័ត-តុត-ទេសៈកៈ បា. ( ន. ) (< ភត្ត + ឧទ្ទេសក) អ្នក​សម្ដែង​ភត្ត គឺ​ភិក្ខុ​ដែល​សង្ឃ​សន្មត​ឲ្យ​ជា​អ្នក​ទទួល​ភារៈ​ខាង​មុខ​ការ​ចាត់ចែង​ភត្ត​ដល់​ពួក​បព្វជិត​ក្នុង​វត្ត​តាម​លំដាប់​វេន ដែល​ទាយក​និមន្ត... (ព. វិ. ពុ.) ។ ភត្តុទ្ទេសក៍