ភទ្ទកប្ប

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ភ័ត-ទៈក័ប បា. ឬ សំ. ( ន. ) កប្ប​ឬ​កល្ប​ដ៏​ចម្រើន; ឈ្មោះ​កប្ប​ឬ​កល្ប​ដែល​មាន​ព្រះ​ពុទ្ធ​ត្រាស់ ៥ ព្រះ​អង្គ ដូច​យ៉ាង​កប្ប​យើង​សព្វ​ថ្ងៃ​នេះ​មាន​ព្រះ​សព្វញ្ញុពុទ្ធ ៥ ព្រះ​អង្គ​គឺ ព្រះ​ពុទ្ធ​កកុសន្ធៈ, កោនាគមនៈ, កស្សប, គោតម, អរិយ​មេតេ្តយ្យ ។ ភទ្រកល្ប