ភរណ​កម្ម

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ភៈរៈណៈក័ម បា.; សំ. ( ន. ) (--កម៌ន៑) ការ​ចិញ្ចឹម; ការ​ឈ្នួល : ធ្វើ​ភរណ​កម្ម, ចិញ្ចឹម​ជីវិត​ដោយ​ភរណ​កម្ម, ភរណ​កម្ម​របស់​កម្ម​ករ ។