ភវាភព

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ភៈវាភប់ សំ. បា. ( ន. ) (ភវាភវ < ភវ + អភវ) ភព​តូច​និង​ភព​ធំ : សត្វ​ទាំងឡាយ​តែង​អន្ទោល កើត​ស្លាប់- ស្លាប់​កើត​ក្នុង​ភវាភព​ឥត​ឈប់​ឥត​ស្រាក​រង​លំបាក​ស្រណុក​សុខ​ទុក្ខ​ច្របល់​គ្នា (ព. ពុ., ព. ទេ.) ។