ភាគិនេយ្យា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

--នៃយា ( ន. ) សព្ទ​ជា​ឥត្ថី​លិង្គ​របស់​ពាក្យ ភាគិនេយ្យ “កូន​ស្រី​របស់​បង​ស្រី ឬ​របស់​ប្អូន​ស្រី (ក្មួយ​ស្រី)”; (រ. ស.) ច្រើន​ប្រើ ភគិនេយ្យា ឬ ភគិនីយា ក៏​មាន (ម. ព. ភាគិនេយ្យ) ។ ភាគិនេយ្យី