ភាពឡើងខ្លាញ់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

adiposis, adipose/adiposité កំណើននៃសារធាតុខ្លាញ់ឡើងខ្ពស់នៅក្នុងជាលិកាដែលជាទូទៅបង្កឱ្យធាត់។