ភិន្នបិតុក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

--តុក ឬ ភិន​-នៈប៉ិតុកៈ បា. ( ន. ) បង​ប្អូន​ម្ដាយ​ជាមួយ​ឪពុក​ទីទៃ ។ ភិន្នបិតុកៈ