ភូគោល

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

បា. ( ន. ) (ភូ + គោល) គោល​នៃ​ផែន​ដី, ដុំ​មូល​ជា​តំណាង​ពិភព​លោក, ដុំ​មូល​ជា​តំណាង​ផែន​ដី​ទាំងមូល​ដែល​មាន​គូរ​ផែន​ទី​ពិភព​លោក​ពាស​ភ្ជាប់​ជាមួយ​ផង, រូប​សណ្ឋាន​លោក (បារ. Globe terrestre) ។ ម. ព. ភូ និង គោល ផង ។ ស៊្វែមួយដែលតាងផែនដី។