ភូតគ្រាមសាស្ត្រ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

រុក្ខវិទ្យា botany,botanique, phyotology វិទ្យាសាស្ត្រសិក្សាអំពីរុក្ខជាតិ។