ភូមរា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ភូមៈ-- ដូច​គ្នា​នឹង ភមរ, ភមរី ដែរ ។ ភូមរី