ភូមី

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ពាក្យ​ប្រើ​ក្លាយ​មក​អំពី ភូមិ; ខ្មែរ​ប្រើ​ក្នុង​កាព្យ​សំដៅ​សេចក្ដី​ថា ព្រះ​រាជា ក៏​មាន : ព្រះ​ភូមី ។