ភើ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

eruct/belch ( កិ. ) ចេញ​ខ្យល់​តាម​មាត់​ដោយ​ឆ្អែត​អាហារ​ឬ​ដោយ​ខ្យល់​ច្រើន​ក្នុង​ពោះ​ច្រាល​ឡើង ។

eructation/belching, éructation ន. ដំណើរ​ភើ, ខ្យល់​ដែល​ភើ​ចេញ​មក ។ ដំណើរចេញឧស្ម័នពីក្រពះមកតាមមាត់។ ឧ.អ្នកឈឺក្រពះច្រើនមានភើជាញឹកញាប់។