ភើត​ៗ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ឬ កិ. វិ. ) ផើត​ៗ; ហើប​ៗ ។