ភេជ្ជ​រូប

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ភេច-ជៈរូប បា. ( គុ. ឬ ន. ) (ដែល​មាន​សភាព​ឆាប់​ធ្លុះ​ធ្លាយ, ឆាប់​បែក, ដែល​មិន​ជាប់​បាន​យូរ, ឆាប់​ខូច, មិន​ជា​ស្ថាពរ : របស់​ភេជ្ជ​រូប ។ ព. ផ្ទ. អភេជ្ជ​រូប ។