ភែលភល

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( គុ. ឬ កិ. វិ. ) លែនលន : មនុស្ស​ភែលភល; ធ្វើ​ការ​ភីលភល ។ ភីលភល