ភោជនាគារ

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ភោជៈ-- សំ. បា. ( ន. ) (< ភោជន + អាគារ) ផ្ទះ​លក់​ភោជន ។