ភោជនាគារ

ពីWiktionary

ភោជៈ-- សំ. បា. ( ន. ) (< ភោជន + អាគារ) ផ្ទះ​លក់​ភោជន ។