ភោជ្ជ​សាលី

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ភោច-សាល៉ី បា.; សំ. ( ន. ) (ភោជ្ជ “ដែល​គួរ​បរិភោគ” + សាលិ “ស្រូវ​សាលី”; < ភោជ្យ + ឝាលិ) ឈ្មោះ​ស្រូវ​វិសេស​ពួក​មួយ; ស្រូវ​ខ្សាយ​ឬ​ពោត ក៏​ថា ។ តាម​រឿងរ៉ាវ​ក្នុង​ប្រថម​កល្ប​ថា ស្រូវ​ឥត​សំបក គឺ​ស្រូវ​ដែល​ផ្លែ​ចេញ​មក ជា​គ្រាប់​អង្ករ​ស្រេច​ស្រាប់​តែ​ម្ដង ហៅ​ថា ស្រូវ​សាលី, តែ​ខ្មែរ​ច្រើន​ហៅ ស្រូវ​ភោជ្ជសាលី, អង្ករ​ភោជ្ជសាលី ។ ភោជ្យ--