ភោមីរា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សំ. ( ន. ) កែវ​ប្រពាល ។