ភ័យ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ភៃ សំ. បា. ( ន. ) (ភយ) សេក្ដី​ខ្លាច; ហេតុ​ឬ​ដំណើរ​ដែល​គួរ​ខ្លាច : កើត​ភ័យ, មាន​ភ័យ ។ ខ្មែរ​ប្រើ​ជា កិ. ក៏​មាន : ខ្ញុំ​ភ័យ​ណាស់ ខ្ញុំ​ខ្លាច​ណាស់; កុំ​ភ័យ! កុំ​ខ្លាច! ឬ​កុំ​ព្រួយ! ។ ភ័យភិត ឬ ភិតភ័យ ខ្លាច​ខ្លាំង ឬ ខ្លាច​ណាស់ ។ល។