ភ្ជាប់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ធ្វើ​ឲ្យ​ជាប់​គ្នា, បញ្ជាប់ ។