ភ្ជិត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ធ្វើ​ឲ្យ​ជិត; ដាក់​ប៉ះ​ឲ្យ​ជិត​សាច់​គ្នា : ភ្ជិត​សាច់​ឈើ ។