ភ្ញាក់រលឹក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំធ្មា