ភ្ញៀវ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) អ្នក​ទីទៃ​ក្រៅ​ពី​គ្នា​ឯង​ក្នុង​ផ្ទះ​ឬ​ក្នុង​បន្ទុក​ជាមួយ​ដែល​គេ​មក​រក, មក​សួរ​នាំ, មក​លេង​ឬ​អ្នក​ដែល​ម្ចាស់​ផ្ទះ​ឬ​ម្ចាស់​បន្ទុក​ជាមួយ, ម្ចាស់​ការ, ម្ចាស់​ពិធី​អញ្ជើញ, ហៅ​រក​ឲ្យ​គេ​មក : ហៅ​ភ្ញៀវ, អញ្ជើញ​ភ្ញៀវ, ជប់លៀង​ភ្ញៀវ ។ ភ្ញៀវ​កំដរ ភ្ញៀវ​ដែល​មក​កំដរ​ក្នុង​ពេល​មាន​ធុរៈ ។ ភ្ញៀវ​ជាន់​ក ភ្ញៀវ​ដែល​ឥត​ហៅ​រក​សោះ​ ស្រាប់​តែ​មក​ឯង​ៗ​ច្រើន​ហួស​ពេក​ស៊ី​ចុក​ស្ញែស្ញុក​ស្ទើរ​ទប់​ទល់​មិន​ឈ្នះ ។ ភ្ញៀវ​ពន្លឺ ភ្ញៀវ​ដែល​ជួយ​មក​បំភ្លឺ​ហេតុ​ការណ៍​អ្វី​មួយ​ឬ​តាម​ធម្មតា​គឺ​ភ្ញៀវ​ទាំងពួង ។