ភ្នាន

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ព. បុ. ( ន. ) បំណង : មាន​ភ្នាន, ពេញ​ភ្នាន គឺ​មាន​បំណង, ពេញ​បំណង, (មាន​ប្រើ​តែ​ក្នុង​កាព្យ​បុរាណ) ។