ភ្នាសក្នុងស្បូន

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

អង់ដូម៉ែត្រ endometrium, endomètre ស្រទាប់ជាលិកាដែលពាសផ្ទៃខាងក្នុងបំផុតនៃស្បូននិងដៃស្បូន (trompe de fallope)។ ឧ. អង់ដូម៉ែត្រជាទីតាំងនីដាស្យុង (nidation) នៃគភ៌ដែលទំនៅក្នុងស្បូន។