ភ្នែក​ព្រាប

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ឈ្មោះ​ឈើ​ព្រៃ​មួយ​ប្រភេទ ដើម​តូច​ៗ​ស្លឹក​មូល​ៗ ល្អិត​ៗ ។