ភ្នំដី

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ឃុំនៃស្រុកភ្នំស្រុក
  2. ភូមិនៃឃុំភ្នំដី
  3. អតីតភូមិនៃឃុំច្បារមន
  4. ភូមិនៃសង្កាត់ច្បារមន
  5. ភូមិនៃឃុំសំរោងលើ
  6. ភូមិនៃឃុំស្លែងស្ពាន