ភ្លាម

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. វិ. ) រួសរាន់ : ទៅ​ភ្លាម, មក​ដល់​ភ្លាម, បាន​ភ្លាម, ឆាប់​ភ្លាម, ឃើញ​ភ្លាម​ៗ ។