ភ្លាម

ដោយWiktionary

( កិ. វិ. ) រួសរាន់ : ទៅ​ភ្លាម, មក​ដល់​ភ្លាម, បាន​ភ្លាម, ឆាប់​ភ្លាម, ឃើញ​ភ្លាម​ៗ ។