ភ្លែត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. វិ. ) ដែល​រហ័ស​ភ្លាម, រហ័ស​ណាស់ : រហ័ស​ភ្លែត, ស្ទុះ​ភ្លែត, រត់​ភ្លែត​ៗ, លឿន​ភ្លែត, ដើរ​ភ្លែត​ចុះ​ភ្លែត​ឡើង ។ ន. សម្ទុះ, ដំណើរ​ដែល​រហ័ស : ដើរ​មួយ​ភ្លែត, ទៅ​មួយ​ភ្លែត (ទុក​ថា​ជា កិ. វិ. ក៏​បាន) ។