មាតុច្ឆា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

មាតុច-ឆា បា. ; សំ. ( ន. ) (មាត្ឫឞ្វស្ឫ) ម្ដាយ​មីង​ឬ​ម្ដាយ​ធំ (ខាង​មាតា), ច្រើន​ប្រើ​ចំពោះ​តែ​ម្ដាយ​មីង; (រ. ស.) : ព្រះ​មាតុឆា, សម្ដេច​ព្រះ​មាតុច្ឆា ។