មុំ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(ធរណីមាត្រ) angle រូបធរណីមាត្រ បង្កើតដោយបន្ទាត់ពីរ អង្កត់ពីរ ឬ កន្លះបន្ទាត់ពីរ ដែលគូសចេញពីចំណុចរួមមួយ ឬ ផ្នែកនៃលំហដែលបង្កើតដោយប្លង់ពីរកាត់គ្នា។