មុំ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ខ្មែរ

ការបញ្ចេញសំលេង

អក្ខរាវិរុទ្ធ និងសទ្ទតា មុំ
muṃ
ឡាតាំងយានកម្ម mum
IPA (បមាណីយ) គន្លឹះ /mum/


នាម

មុំ

(ធរណីមាត្រ) angle រូបធរណីមាត្រ បង្កើតដោយបន្ទាត់ពីរ អង្កត់ពីរ ឬ កន្លះបន្ទាត់ពីរ ដែលគូសចេញពីចំណុចរួមមួយ ឬ ផ្នែកនៃលំហដែលបង្កើតដោយប្លង់ពីរកាត់គ្នា។