មើម

ពីWiktionary

( ន. ) ឫស​ដែល​កើត​ជា​ពក​មាន​សាច់​និង​សំបក​ក្រាស់​ឬ​ស្ដើង : មើម​ដំឡូង, មើម​ត្រាវ, មើម​រំដេង ។