មឿង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ល. ស. ( ន. ) ខែត្រ, ទី​រួម​ខែត្រ, ក្រុង​តូច, ស្រុក, ប្រទេស ។ ក្រុម​មឿង (ក្រុម-ម៉ៈ--) ទី​ប្រជុំ​ក្រុង : រាជការ​ក្រុម​មឿង រាជការ​ក្នុង​ទី​ប្រជុំ​ក្រុង គឺ​រាជការ​គ្រប់​យ៉ាង​ក្នុង​ក្រុង ។ ចៅ​មឿង ចៅហ្វាយ​ខែត្រ (ពាក្យ​សម្រាប់​ប្រើ​ក្នុង​សេចក្ដី​ណា​មួយ​ដែល​ទាក់ទង​ដោយ​រាជការ​ខាង​សៀម​ឬ​លាវ) ។