ម្ង៉ៃកាត់ម្ង៉ៃកោរ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

Eg. លោកយាយសុខសប្បាយជា​ទេ​? ចៅអើយ​! ម្ង៉ៃកាត់ម្ង៉ៃកោរ: