ម្ដង

ដោយWiktionary

ជើង ដ ( និ. ) មួយ​ដង : ឲ្យ​ម្ដង ១០, ឲ្យ​ម្ដង ២, ឲ្យ​ម្ដង​ទៀត ៣០, ... ។ ម្ដង​ណា ដង​ណា, គ្រា​ណា, លើក​ណា ។ ម្ដង​នេះ ឬ ម្ដង​ណេះ ដង​នេះ, គ្រា​នេះ លើក​នេះ ។ ថា​ម្ដង​ម្នាក់ ថា​មួយ​ដង​ម្នាក់, ថា​មួយ​នាក់​មួយ​ដង ។ អុញ​ស្រេច​តែ​ម្ដង ! អុញ, ស្រេច ! ស្រេច​ហើយ ! អស់​កើត​ហើយ !; ម្ដង​ម្កាល (ម. ព. ម្កាល) ។ ម្ដង​ម្យាម (ម. ព. ម្យាម) ។