យក្រឹត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

យ័ក-ក្រឹត សំ. ( ន. ) (យក្ឫត៑; ឫ > រឹ=យក្រឹត) ថ្លើម (ម. ព. យកនៈ) ។